Het Nieuwe Modelleren

Het Nieuwe Modelleren

 

Jan van Til

 

 

Hoe produceert u uw informatiemodellen? Mag ik eens raden? Grofweg begint het proces met identificatie van een specifiek probleem. Het is immers dàt specifieke probleem dat moet worden opgelost! Aansluitend wordt de specifiek daarvoor benodigde informatie zorgvuldig geïnventariseerd en nauwkeurig gemodelleerd. Alles met het oog op oplossing van dat ene, specifieke probleem.

 

Daarmee is natuurlijk niets mis zolang de aanvankelijk geïdentificeerde probleemsituatie maar (zo goed als) ongewijzigd aanhoudt. En daar wringt tegenwoordig de schoen. Want (probleem)situaties zijn vandaag de dag in toenemende mate beweeglijk van aard waarbij ze elkaar ook nog eens wederzijds beïnvloeden.

 

ICT startte haar bezigheden in een overzichtelijke en ook statische wereld. Werkprocessen die stonden als een huis, raakten door de jaren heen steeds verder geautomatiseerd; hetgeen allerhande nieuwe mogelijkheden gaf. En tegenwoordig… tegenwoordig zijn de technische mogelijkheden inclusief hun toepassingen ongekend groot. Onvermoeibaar buitelen tal van ontwikkelingen nog altijd over elkaar heen. De effecten van de ene noviteit zijn nog niet helder of de effecten van andere ontwikkelingen en toepassingen interfereren er alweer mee. Kortom: ICT hielp geest uit fles en zette daarmee zo zo’n beetje alles ‘gewoon’ en onomkeerbaar in niet te stuiten beweging.

 

En daarmee zijn ook geïdentificeerde (probleem)situaties geen sitting ducks meer, maar moving targets: alsmaar in beweging – ze veranderen waar we bij staan! Ronduit pijnlijk daarbij is dat de gangbare processen en standaarden voor informatiemodellering annex applicatiebouw dergelijke dynamiek domweg niet meer kunnen bijbenen.

 

Zolang oplossing voor deze pijnlijke problematiek nog allerwegen wordt gezocht in meer standaardisatie en verdere vereenvoudiging van gereedschappen en werkprocessen – zowel aan de kant van IT als ook aan businesszijde… zolang ontstaat er geen ruimte om fundamenteler naar de deze (groeiende) problematiek te kijken. En juist dàt is nodig! Want hoewel nagestreefde standaardisatie en vereenvoudiging hun nut hebben, is hun bijdrage aan substantieel betere oplossing slechts marginaal [1].

 

Het goede nieuws is dat substantieel betere oplossing gevonden kan worden in een geheel nieuwe vorm van informatiemodellering. Wat nodig is, is een vorm van informatiemodellering die (in hoge mate) invariant is m.b.t. de nog altijd toenemende beweeglijkheid van mens, maatschappij en organisatie [2].

 

Een dergelijke vorm van informatiemodellering levert infrastructureel geordende informatieverzamelingen op met nauw erop aansluitende voorzieningen tot ontsluiting. Zo’n enkelvoudig informatiestelsel wordt vervolgens flexibel ingezet via een veelheid aan variërende en gevarieerde toepassingen. Zo ontstaat een duurzame/stabiele informatie-infrastructuur die via een waaier aan toepassingen wordt benut [3].

 

Het Nieuwe Modelleren maakt mens, maatschappij en organisatie wendbaarder, voorziet in hogere informatiekwaliteit; verschaft informatie van eenduidige betekenis en rekent af met duplicaten en inconsistentie. Daarnaast is de time-to-market voor nieuwe/gewijzigde toepassingen een stuk korter, terwijl de kosten voor informatievoorziening tot aantrekkelijke niveaus dalen. En ook dat is goed nieuws.

 

Ja, klopt, het Nieuwe Modelleren kost u (natuurlijk) ook iets. Denk daarbij vooral ook aan opleiding in het kader van, nieuwe (stelselmatige) informatiemodellering [4]. Denk zeker ook aan (tijdelijke) extra voorzieningen die waarborgen dat uw ‘winkel’ open blijft tijdens de gefaseerde verbouwing van uw applicatielandschap [3].

 

 

[Noten]

1. Zie, voor een uitgebreidere uiteenzetting, bijvoorbeeld het artikel Modern Informatieverkeer (2008).

2. Voor meer informatie aangaande deze nieuwe vorm van informatiemodellering, zie bijvoorbeeld Systematic Organization of Information (2011). Een uitstekende methode voor bedoelde nieuwe informatiemodellering is Metapattern. Metapattern gaat bovendien vergezeld van een operationeel platform: Knitbits.

3. Zie, ter verdere verduidelijking, een impressie/verbeelding in de vorm van de presentatie infOrmation Orchestration (2010).

4. Het Nieuwe Modelleren – of, beter uitgedrukt: stelselmatige informatiemodellering vereist ten opzichte van de traditionele (en probleemspecifieke) modellering een geheel andere denk-, kijk- en werkwijze van de informatiekundig ontwerper. Het gaat immers om het ontwerp van enkelvoudige voorzieningen t.b.v. veelvuldig, gevarieerd en variërend gebruik door een veelheid aan ddor de tijd heen wisselende mensen en groepen. Er is, met andere woorden, geen sprake (meer) van een specifiek probleem dat door de ontwerper moet worden opgelost. Nee, de uiteindelijke toepassingen dienen nadrukkelijk op een infrastructurele leest te worden geschoeid. En dat is kwalitatief ànders.

 

 

 

Februari 2013, 2013 © Jan van Til