Baanbrekend

Baanbrekend

 

Jan van Til

 

 

Kent u Forum Standaardisatie? Dat is de denktank die, op basis van onderzoek, het College Standaardisatie adviseert op het gebied van digitale samenwerking – interoperabiliteit, zeg dus ook maar. Niet alleen tussen overheden onderling, maar ook tussen overheden, bedrijven en burgers. Genoemd College doet op haar beurt aanbevelingen aan verschillende ministers over beleid op dit gebied. Zo staat het te lezen in de factsheet Samenwerken en elkaar begrijpen die in maart 2010 beschikbaar kwam.

 

Forum Standaardisatie is al geruime tijd bezig met onderzoek naar informatiemodellering volgens het principe van contextuele verbijzondering. In de eerste helft van 2008 verschijnen de eerste concrete resultaten: Suwinet (in opdracht van Forum Standaardisatie), Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG), Basisregister Ondernemingen en rechtspersonen (BOR) en Uitvoeringsorganisatie. In de tweede helft van 2008 worden deze modellen elegant en op uiterst eenvoudige wijze samengevoegd tot één ordelijk samenhangend informatiemodel (in opdracht van Forum Standaardisatie) voor alle erbij betrokken organisaties. Baanbrekend! Want zoiets is, voor zover ik weet, nog nooit en nergens vertoond.

 

In 2009 wordt het onderzoek doortastend voortgezet en verschijnt het verhelderende rapport Semantiek op stelselschaal. Dat rapport blijkt de opmaat voor een tweetal praktijkcasussen annex onderzoeksrapporten: Analyse van gerelateerdengegevens in het kader van RNI (onderzoek naar het partnerbegrip in het Register Niet Ingezetenen) en Praktijkmodellering van het begrip werkgever (onderzoek naar het begrip werkgever in de loonaangifteketen).

Belastingdienst, UWV en CBS (tweede praktijkcasus) hanteren verschillende betekenissen voor het begrip werkgever. En dat geeft uitvoeringsproblemen in de loonaangifteketen. Het onderzoeksrapport maakt duidelijk dat met informatiemodellering volgens het principe van contextuele verbijzondering zowel verschillen als ook overeenkomsten met betrekking tot het begrip werkgever ordelijk samenhangend in één model onder zijn te brengen. Baanbrekend! Want zoiets is, voor zover ik weet, nog nooit en nergens vertoond.

 

En 2010? 2010 is en wordt opnieuw een veelbelovend en baanbrekend jaar! Een jaar – als we er later op terugblikken – waarvoor 2008 en 2009 ‘slechts’ de onmis(ken)bare opmaat bleek te vormen. Geruggensteund door onderzoeksresultaten die er niet om liegen ondersteunt Forum Standaardisatie inmiddels de methode van contextuele verbijzondering: “[m]et name omdat de methode overzicht biedt, samenhang tot stand brengt en ook bestaande gegevensmodellen kan ‘verzoenen’.” Ook daarbuiten wordt de meerwaarde ervan inmiddels erkend: “De methode is toepasbaar wanneer verschillen in betekenis uitwisseling problematisch maken, maar ook wanneer de uitwisseling nog in voorbereiding is. Een tijdige analyse van potentiële knelpunten met behulp van deze methode […] kan grote voordelen hebben”, aldus Cor Franke (als Ketenmanager loonaangifteketen). Ik zei het al: veelbelovend en baanbrekend!

 

De vraag is natuurlijk: Wanneer neemt u zelf die netzo veelbelovende en baanbrekende duik in Metapattern – want zo heet de methode voor informatiemodellering volgens het principe van contextuele verbijzondering? Vandaag nog? Met bijlage C van het hierboven genoemde rapport Semantiek op stelselschaal hebt u alvast een laagdrempelige introductie op metapattern in handen. Zo mondt 2010 ook voor u uit in een schitterend jaar!

 

 

 

April 2010, 2010 © Jan van Til

 

Zelf volg ik deze ontwikkelingen met metapatroon op de voet! Daarover publiceer ik op mijn website Emovere. Op een drietal publicaties wil ik hier wijzen: Contextuele verbijzondering: metapatroon als state-of-the-art methode voor geavanceerde informatiemodellering, Schot in informatiesamenleving: een korte aanbeveling van het rapport Semantiek op stelselschaal en Multifocaal netwerkmodel: een oefening in het modelleren volgens metapatroon.

 

Voorgaande tekst is eveneens gepubliceerd op mijn blog “Informatiekundig bekeken”.